جشنواره سی و چهارم فیلم فجر سینمای ایران

نگاهی به فیلم “یک شهروند کاملا معمولی”/ مورد عجیب آقای صفوی

یک-شهروند-کاملا-معمولی-۳

*خطر لو رفتن داستان

محمدرضا مقدسیان-سینما – اثر تازه مجید برزگر روایت گر یک مقطع ناتمام از زندگی آقای صفری و تکرارمدام این مقطعshahrvand
در طول شبانه روز با هدف بروز تاشی رقت انگیز برای رسیدن به نقطه امن و آرامش است.مجید برزگر در «یک شهروند کاملا معمولی» باز همسراغ ترسیم ابعاد مختلف زندگی یک
شخصیت ایزوله و جداافتاده از اجتماع اطراف رفته و با محور قرار دادن رفتار و سکنات آقای صفری، پیرمرد تنها و کم حرففیلمش، روایت داســتانش را در پیش گرفته است. گویی
مجید برزگر به شخصیت های اثرشبا لنز تله نگاه می کند، با تکیه به این قابلیت که می تواند شخصیت را از محیط اطراف جدا کرده و در قامتی ایزوله به نمایش درآورد. شخصیت های آثار برزگر با دنیای اطرافشان غریبه اند و به همین دلیل جدا افتاده از دنیای اطراف هستند و عجیب وغریب به نظر می آیند. مجید برزگر چه در ساخته پیشینش «پرویز» و چه دراثر تازه ترش یعنی «یک شــهروند کاملا معمولی» جنس مناسبات رفتاری و فکری محیط
اطرافش را به چالش می کشــد. درواقع برزگر در این دو اثر تــاش کرده تا ازدریچه نگاه شخصیت های اثرش به قواعد دنیای اطراف نگاه کند و ضمن نمایش تفاوت های فکری و روانی اینشخصیت ها، قطعیت و درستی مطلق نگاه حاکم بر اجتماعاطراف را به چالشبکشد. شخصیت های آثار برزگر ازنوعی برآورده نشدگی خواسته های روانی رنج می برند و همین برآورده نشــدگی و عدم پذیرش آن شــخصیت ها رابه سمت بروز تراژدی سوق
می دهد. برزگر اما ازجایی به بعد همراه شخصیت هایش نیست و تنها در مقام ناظر بیرونی عمل می کند. درواقع از زمانی که شخصیت های به ظاهر نامتعارف اما در عمل طبیعی ولی متفاوت با جریان غالب که در تلاش هستند رفتار درست را به شیوه خودشان در پیش بگیرند، دچار سرخوردگی میشوند و به مرحله بروز خشم می رسند، فیلم ساز هم کناری می ایستد
و به تراژدی تبدیل شدن روند عدم پذیرش تفاوت ها را نظاره و تصویر می کند. آقای صفری پیرمرد تنهای داستان فیلم در یک مقطع از زندگی اش باقی مانده و تمام حواسش صرف برگرداندن شرایطبه همان نقطه سکون و ادامه زندگی بعد از حل این مسئله است. صفری از مقطع از دست دادن یا جدایی از همسرش دیگر نتوانسته شرایط عادی زندگی را تجربهکند و گویی در یک توقف کامل به سر میبرد. زندگی صفری به مثابه یک برش چندساعته از یکفیلم است کهمدام در حال تکرار است، با این امید که تغییری حاصل شود و ادامه ای بر این روند مترتب شود. پیرمرد تنهای فیلم تا حدی بر خواسته ذهنی نا آگاهانه اش اصرار دارد که حتی دنیایاطراف را به طرزی غریب با خودش همراه می کند. نقطه اوج این همراهی هم سکانس پایانی فیلم است که به طرزی غریب شرایط ادامه مسیر پیشین برای آقای صفری ایجاد می شود. کما این که او پیش از این سکانس هم از هیچ اقدامی برای جلب رضایت سارا،دخترک سرخوش داستان فروگذار نکرده بود. تمام توجه صفری معطوفبه یک نکته در زندگی است و باقی همه بهانه است

 

 

درباره نویسنده

پویان صدقی

پویان صدقی

نظر بدهید